תקנון

פרק א' – הוראות יסוד

 1. האיגוד יקרא בשם "ההסתדרות הרפואית בישראל, האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד".
Israel Medical Association, The Israel Society for Surgery of the Hand

תוקף וסמכות

 1. האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מן ההסתדרות הרפואית בישראל [הר"י], מוקם בתוקף תקנות הר"י ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
 2. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה ו/או פעולה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים, המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם מדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.

מטרות האיגוד

 1. פיתוח וקידום הכירורגיה של היד בישראל.
 2. להוות מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים בכירורגיה של היד.
 3. הכשרת דור המשך של מנתחי יד בישראל.
 4. קשר עם ארגונים רפואיים בישראל.
 5. קשר עם ארגונים לכירורגיה של היד וארגונים רפואיים אחרים בעולם.
 6. ארגון כנסים והשתלמויות.
 7. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מסים על חבריו.

פרק ב' – חברות

 1. החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ, חבר כבוד וחברים נספחים.
 2. באיגוד יהיו חמישה סוגי חברים:
  1. חבר מן המניין – רופא/ה, חבר/ה בהר"י ובעל/ת מומחיות בכירורגיה של היד. ורק הם יוכל לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.
  2. חבר נילווה – יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י, המתמחים בכירורגיה של היד או שיש להם עניין בכירורגיה של היד. חברים נילווים יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
  3. חבר נספח – האיגוד רשאי לצרף גם חברים אחרים שאינם רופאים, אשר יש להם עניין בכירורגיה של היד. בעל מקצוע פרא-רפואי או אחר, העוסק או מתעניין בכירורגיה של היד. חברים נספחים יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
  4. חבר חוץ
   1. רופא המוכר על ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד.
   2. חבר מן המניין, שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד.
  5. חבר כבוד – חבר  אשר האיגוד מבקש להביע את הוקרתו אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.

נוהלי קבלה

 1. רופא או בעל מקצוע פרא-רפואי או אחר, הרוצה להתקבל כחבר באיגוד, יגיש בקשה לוועד האיגוד בצרוף אישור חברות בהר"י, העתק תעודת מומחה בכירורגיה של היד או תעודת מקצוע פרא-רפואי.
 2. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
 3. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

זכויות וחובות

 1. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד.
 2. השתתפות באסיפה הכללית שמורה לכלל החברים באיגוד.
 3. זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד.
 4. ועד האיגוד רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד עריכת הבחירות.
 1. על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.
 2. על החברים שלא מן המניין והנספחים מוטלות כל החובות של החברות באיגוד והם נהנים מכל הזכויות, למעט זכויות שנשללו במפורש בתקנות אלה.

הפסקת חברות

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד.
 2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא.
 3. הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
  1. אם שוכנע, כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
  2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ועל אף שחלפו שלושים ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה.
  3. אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר את תקנון ו/או משמעת  האיגוד ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות האיגוד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.
 1. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.
 2. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.
 3. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.
 4. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים שלושים ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.

פרק ג' – הארגון הפנימי

מוסדות האיגוד

 1. מוסדות האיגוד הם:
  1. האסיפה הכללית.
  2. ועד האיגוד.
   1. ועד האיגוד מורכב משלשה חברים מן המניין כדלקמן:
    1. יושב ראש.
    2. מזכיר
    3. גזבר
   2. חבר ועד נוסף – יו"ר הוועד היוצא.
   3. ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על ידי ועד האיגוד.
   4. קבוצת החברים שלא מן המניין וקבוצת החברים הנספחים רשאית כל אחת למנות מתוכה משקיף, ללא זכות הצבעה, שיוכל ליטול חלק בישיבות הועד.

אסיפה כללית רגילה

 1. אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו על ידי הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים שלשים ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה ויזמינה להשתתף באסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
  1. סדר היום ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
  2. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
  3. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
  4. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בעלי זכות ההצבעה.
  5. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות – יכריע היו"ר.
  6. הצבעה על הוצאת חבר מן האיגוד, תהיה בקלפי, לפי דרישת לפחות רבע ממספר החברים, בעלי זכות בחירה, הנוכחים באסיפה.
  7. בכל החלטה, כל חבר רשאי להצביע פעם אחת בלבד.
  8. במקרה של הצבעה שקולה, יכריע יו"ר האסיפה הכללית

תפקידי האסיפה הכללית

 1. שמיעת דו"חות מיו"ר הועד, המזכיר והגזבר והחלטה על אישור או אי אישור הדו"חות.
 2. בחירת ועד האיגוד.
 3. החלטה בכל סעיף שנקבע בסדר היום או שהועלה על פי סעיף 30א.

אסיפה כללית שלא מן המניין

 1. הועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין במקרים הבאים:
  1. כאשר ימצא זאת לנכון.
  2. אם יידרש לעשות כן ע"י הועד המרכזי של הר"י.
  3. עלפי דרישה של לפחות 20% מחברים מן המניין וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה.
  4. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

יו"ר האיגוד

 1. היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה בת שלוש שנים, ולא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת לפחות.
  1. מתפקידו של היו"ר לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן.
  2. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

הועד

 1. חברי הוועד ייבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
 2. מתפקידו של הוועד לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
 3. לחברי ועד זכאים להיבחר רק חברים מן המניין.
 4. היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
 5. ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד.
 6. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.
 7. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד – יכריע קולו של היו"ר.
 8. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.
 9. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של האיגוד.
 10. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של מחצית חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה.
 11. במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
 12. ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.
 13. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד.
 14. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
 15. חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.
 16. התפטר חבר ועד האיגוד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.
 17. ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

גזבר

 1. גזבר האיגוד יהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי חבר וניהול חשבונות האיגוד. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו ולהעביר דו"חות להר"י בנוגע למצב החשבון של האיגוד והפעילות הכלכלית שלו.
 2. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י.
 3. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או המזכיר.

מזכיר

 1. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד; לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.

ועדות משנה

 1. האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.
  1. ועדת ביקורת: תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות החלטות הוועד.
 1. ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד.
 2. כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות ועדות המשנה של האיגוד, אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד האיגוד – בטלות מעיקרן.
 3. נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

ניגוד עניינים

 1. נושא משרה באיגוד, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

כספים

 1. תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הוועד.
 2. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י.
 3. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית             ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
 4. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.
 5. יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם.
 6. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.
 7. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) – תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, ועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
 8. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.

כינוסים מדעיים

 1. כינוס מדעי ארצי יתקיים לפחות אחת לשנה.
 2. הועד יזום ארגון כנסים אזוריים נוספים לפי ראות עיניו.

אישור ושינויים בתקנון

 1. תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט .
 2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של 60% של המשתתפים בעלי זכות הבחירה.
 3. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית.
 4. השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור הוועד המרכזי והיועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

פירוק האיגוד

 1. החלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים מן המניין.
 2. במקרה של פירוק האיגוד, יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

פרק ד' – כללי

פרשנות

 1. סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
 2. כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נוהל בחירות באיגוד

 1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגוד.
 2. הבחירות יהיו בנוהל בחירות ישירות ליו"ר האיגוד, מזכיר וגזבר.
 3. תשעים ימים טרם עריכת בחירות באיגוד, ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.
 4. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
 5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.
 6. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.
 7. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
 8. ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
 9. אם יש יותר ממועמד יחיד, ייערכו הבחירות בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.
 10. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
 11. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
 12. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
 13. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.
 14. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.
 15. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.
 16. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד.
 17. נהלים אלו יקוימו אף בבחירות הנערכות באמצעות המערכת האלקטרונית שפותחה על-ידי הר"י, בשינויים המחויבים.