התמחות ומלגות

קריטריונים ושאלון בכירורגיה של היד

לקובץ PDF

08/04/2019


סילבוס התמחות בכירורגיה של היד

לקובץ PDF של הסילבוס (2012)

לאתר של המועצה המדעית

04/09/2014


מלגה לחוקר מצטיין בכירורגיה של היד

לפרטים לחצו כאן


25.12.2013

מלגה למצטיין שנתי בבחינות גמר בכירורגיה של היד

מטרת מסמך זה להגדיר את הזוכה במלגה של עד 5000 ש"ח, לטובת נסיעה לכינוס בינלאומי בכירורגיה של היד. לאחר הרצת תוכנית זו במשך שנתיים, נמצא כי הרף המדובר גבוה, למרות מועמדים ראויים. מסיבה זו הוחלט על הורדת סף הציון המשוקלל העובר ל- 80.

הזוכה במלגה בכל שנה יעמוד בתנאים הבאים –

 1. הנבחן אשר יקבל את הציון וההערכה הגבוהים ביותר על פי שקלול ציוני שלב א' והערכות שלב ב', ביחס של 50% אחוז לכל אחד מהמבחנים הנ"ל.
 2. נבחן המקבל ציון משוקלל של 80 נקודות ומעלה ולא נכשל באף אחת מתחנות הבחינה. במידה ולא יהיה נבחן העומד בקריטריון זה, לא תוענק מלגה באותה שנה.
 3. במידה ותהיה זהות בציון משוקלל בין שני נבחנים או יותר, תוענק המלגה לבעל הציון הגבוה יותר במבחן שלב א'.
 4. נבחן אשר נרשם כחבר באיגוד הישראלי לכירורגיה של היד ושילם דמי חבר (לפני מועד המבחן) לשנת המבחן.

שקלול הציון הסופי –

 1. ציון שלב א' – בהתאם לציון המספרי.
 2. ציון שלב ב' – במבחן זה קיימות 3 תחנות אשר בכל אחת 2 בוחנים. כל נבחן מקבל ציון מכל בוחן באופן נפרד (סה"כ 6 ציונים) – "מצטיין", "עובר", "לא עובר". ציון "מצטיין" יתורגם ל- 10 נקודות מתוך 10, ציון "עובר" ל- 8 נקודות מתוך 10 ו- "לא עובר" לא יזכה לניקוד. לאחר סיכום הנקודות (מקסימום ניקוד – 60) יתורגם הציון לסקלה שבין 0-100 (מכפלה של 1.66). לדוגמא, נבחן אשר "עבר" 4 תחנות, ו- "הצטיין" בשתי תחנות, יקבל 52 נקודות שהן 86 נקודות על סקלה של 1-100. על פי חישוב זה, על נבחן להצטיין לפחות בשתי תחנות וכאמור, לא להיכשל באף תחנה. במידה ויערכו מספר שונה של תחנות, יערך חישוב דומה לנ"ל, בהתאם למספר התחנות בפועל, ע"י תרגום הציון היחסי לסקלה שבין 0-100.
 3. חישוב הציון יעשה על פי סיכום הנקודות לשני המבחנים, חלקי 2.

מלגה זו תוענק לטובת נסיעה לכינוס בינלאומי מרכזי בנושא כירורגיה של היד (מבין הכינוסים השנתיים של האיגודים ASSH, AAHS, FESSH, IFSSH) בהתאם לנוהלי הר"י. יש לקבל מראש אישור נציג ועד האיגוד לגבי הכינוס הנבחר. במידה וירצה הזוכה לבחור כינוס שאינו מבין הכינוסים המופיעים לעיל, יוכל להציג את בקשתו בכתב לדיון ועד האיגוד.

המלגה תוענק מחשבון האיגוד לכירורגיה של היד אל מול קבלות ולאחר שהזוכה במלגה ימלא "דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל" של הר"י. המלגה תכלול את החזר ההוצאות הבאות בלבד (בהתאם להגדרות סעיפים אלה מתוך "דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל" של הר"י) –

 1. טיסות (מישראל אל מקום הכינוס וחזרה)
 2. לינות בחו"ל (למשך ימי הכינוס, כולל יום לפני ויום אחרי הכינוס)
 3. הוצאות שהייה (אש"ל, ללא קבלות)
 4. השתתפות בכינוס

סכום המלגה יקבע בהתאם לסיכום ההוצאות הנ"ל עד סכום של 5000 ש"ח כולל מע"מ. לאחר קבלת המלגה ימלא הזוכה במלגה טופס "אישור קבלת מלגה מההסתדרות הרפואית" ויחתום עליה. על טופס זה יחתום גם נציג ועד האיגוד.

הסמכות העליונה להענקת המלגה נתונה בידי ועד האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד.

אנו מאחלים לנבחנים בהצלחה,

ועד האיגוד לכירורגיה של היד

דר' עמירם שגיא, יו"ר

דר' יובל קריגר

דר' שי לוריא